เกี่ยวกับเรา
ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมไปกับเรา ที่เอ็มยู ติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ
สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมไปกับเรา ที่เอ็มยู ติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาทั้งจากระบบ Ent' และ สอบตรง (โควตา) ในทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ
สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
ติวเตอร์
อาจารย์พี

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล

อาจารย์พี่หมอนัท

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ภก.จิ
 ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
อาจารย์มายด์

 ปริญญาตรี คณะโบราณคดี  สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์มิค

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี ม.มหิดล 

อาจารย์รัตน์

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

อาจารย์ริน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 

ปริญญาโท สังคมศาสตร์การแพทย์ฯ ม.มหิดล

อาจารย์ออม

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอกวิชาภาษาอังกฤษ) ม.มหิดล

อาจารย์เกมส์

 ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์เก้ย

 ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล


 ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์เอ้

 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์เอ็ม

 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) มหิดล


 ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารทั่วไป รามคำแหง


 ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รามคำแหง