ปฏิทินการสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ปีการศึกษา 2567

 ปฏิทินการสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level
ปีการศึกษา 2567

เริ่มตั้งแต่งทะเบียนในระบบ TCAS67 ในวันที่ 28 ตุลาคม 67
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่มา: https://www.mytcas.comปฏิทินการสมัครสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2567


ปฏิทินการสอบ TPAT/TGAT ปีการศึกษา 2567
เริ่มสอบตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 67 - 
วันเสาร์ที่ 
16 ธันวาคม 65
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศผล : 18 มีนาคม 2566 (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)

         7 มกราคม 2567 (สอบด้วยกระดาษ)


ที่มาhttps://www.mytcas.com
ปฏิทินการสมัครสอบ A-Level ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2567
เริ่มสอบตั้งแต่ 
วันเสาร์ที่ 
16 มีนาคม 67
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศผล : 23 มีนาคม 2567 (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)

        : 17 เมษายน 2567 (สอบด้วยกระดาษ)


ที่มาhttps://www.mytcas.com


ข่าวสารทั้งหมด